ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

REGULAMINY: PRACY BIBILIOTEKI SZKOLNEJ, SZKOLNEGO MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (SMCI)

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1.

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL Optivum. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz absolwenci. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Rozdział II

Zadania biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§ 2.

1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

3.Obsługuje użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

4. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

5. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i rodziców.

6. Organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną (spektakle teatralne, konkursy, happeningi, akcje charytatywne).

7. Rozwija zainteresowania uczniów oraz podejmuje działania kształtujące nawyki czytania i uczenia się (angażowanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych, olimpiadach przedmiotowych) .

8. Realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

9. Organizuje wystawy okolicznościowe.

Rozdział III

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły , który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,

c) powołuje komisje ds. skontrum i selekcji zbiorów.

2. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.

Biblioteka stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki i programy szkolne oraz materiały ćwiczeniowe

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

- lektury do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

- literaturę popularnonaukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- odpowiednią prasę,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- materiały audiowizualne.

b) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

c) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

4. Pracownicy:

a) szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

6. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

7. Zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami: wspieranie w procesie dydaktyczno- wychowawczym, informowanie o stanie czytelnictwa, pomoc w wyszukiwaniu literatury i pomocy dydaktycznych, uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych, dokonywanie wypożyczeń międzybibliotecznych, udział w targach i kiermaszach.

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielania informacji,

d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, rozwijania zainteresowań uczniów i nawyku czytania i uczenia się,

h) organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

i) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

j) prowadzenia działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo,

k) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

l) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

2. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły,

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, zestawień bibliograficznych, itp.)

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, akcesja czasopism, ewidencję wypożyczeń,

f) doskonali warsztat pracy,

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§ 5.

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest Karta czytelnika, którą wydaje biblioteka szkolna,

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o tej samej wartości.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

10.Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.

11.Rozliczenie z biblioteką potwierdza nauczyciel bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczątką biblioteki szkolnej.

12.Odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

13. Czytelnicy mają prawo do wykonywania kopii artykułów z czasopism i fragmentów książek.

14. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.

§ 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Regulamin korzystania
z Multimedialnego Centrum Informacji
w bibliotece szkolnej ZSR CKP w Kaczkach Średnich

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej