ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):
wstępną - w terminie do 30 września ostateczną - w terminie do 7 lutego

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2017/2018.  

 Źródło: http://www.oke.poznan.pl/cms,4818,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2017_2018.htm

Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego
  Materiały i przybory pomocniczne
 

Dostosowania:

  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2017.pdf

Opłata za egzamin maturalny

          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego    lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

          Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2018 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do danego egzaminu.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY: Zgodnie z art. 44 zzq ust. 4 ww. ustawy, Dyrektor OKE w Poznaniu może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskich dochodach, na jej pisemny wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) - obecnie - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł netto (od 1 listopada 2017 r. - 754,00 zł netto).
Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku ...) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

 

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej