Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia

Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia

Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia

Lucjan Włodarczyk – Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

kontakt: lwlodarczyk@zsrkaczki.edu.pl lub Messenger

Rola rzecznika:
· propagowanie praw ucznia i dziecka reprezentowanie interesów uczniów
· na posiedzeniach Rady Pedagogicznej współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
· mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
· podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

Podstawowe obowiązki rzecznika:
· dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
· rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
· zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole
· mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
· składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:
· zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia
· zasadą równości – troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia
· zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Tryb postępowania w kwestiach spornych:
· pisemne zgłoszenie problemy do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)
· zapoznanie się z opinią stron konfliktu
· podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Ważne:
· wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową
· podstawą działań Rzecznika jest Statut Szkoły oraz Konwencja Praw Dziecka

Skip to content