ZSR CKP w Kaczkach Średnich podpisał porozumienie o współpracy i patronacie z AHE w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi na mocy podpisanych porozumień, została partnerem dydaktycznym i technologicznym naszej szkoły.

Porozumienie o współpracy i patronacie zostało zawarte  w siedzibie uczelni w dniu 11 maja 2022 roku pomiędzy Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi reprezentowaną  przez  dr. Wiesława Przybyłę – Prorektora ds. Nauki i Rozwoju a Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich reprezentowanym przez mgr Elżbietę Karwacką – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Celem zainicjowanej współpracy będzie wzajemne wsparcie w zakresie kształcenia, a także działania zmierzające do dostosowania oferty kształcenia i programów nauczania do potrzeb i wymagań rynku edukacyjnego oraz rynku pracy.

Dzięki takiej kooperacji uczniowie naszej szkoły otrzymują możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i seminariach, zajęciach warsztatowych oraz współpracy z kołami naukowymi funkcjonującymi w Akademii. Ponadto w ramach patronatu AHE w Łodzi zobowiązuje się do umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz cyklicznego doradztwa w zakresie programów nauczania w obszarach powiązanych z prowadzonymi  kierunkami studiów.

Korzyści z patronatu Uczelni nad naszą szkołą wynikają przede wszystkim dla młodzieży, która lepiej pozna środowisko akademickie, a także bardziej świadomie przygotuje się do przyszłych studiów.

Koordynatorami podejmowanych przez Partnerów działań ze strony AHE w Łodzi odpowiedzialne są: Kinga Sadowska, dyrektor oddziału oraz Karolina Zagawa, specjalista ds. rozwoju filii , a ze strony ZSR CKP w Kaczkach Średnich – Elżbieta Wojciechowska, wicedyrektor ds. dydaktycznych.

Galeria

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Jest to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego, poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic, w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizujemy podprojekt edukacyjny „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”. Podprojekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

W zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole bierze udział 12 uczniów. Uczestnicy projektu często wykorzystywali otrzymane pomoce dydaktyczne, jak np.: drukarka 3D, tablety czy  Lego Mindstorms EV3. Dzięki tym narzędziom nauczyli się je obsługiwać i tworzyć ciekawe projekty według własnych pomysłów i kreatywnej wyobraźni.

Galeria

Skip to content