Za mundurem uczniowie sznurem. Porozumienie przepustką do wojska.

Za mundurem uczniowie sznurem. Porozumienie przepustką do wojska.

Za mundurem uczniowie sznurem. Porozumienie przepustką do wojska.

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich uruchomiono Liceum Ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego. Jako jednostkę patronacką przydzielono 12. Wielkopolską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej.

W poniedziałek, 29 sierpnia br. po uzgodnieniu szczegółów współpracy, podpisano stosowne porozumienie w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) przez patronacką jednostkę wojskową. Zespół Szkół Rolniczych reprezentowała Pani dyrektor Elżbieta Karwacka, wicedyrektor Dariusz Jasak oraz st. chor. sztab. Janusz Nowinowski (nauczyciel przedmiotów przygotowania wojskowego), 12. Wielkopolską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej reprezentował jej dowódca płk Zbigniew Targoński oraz mjr Marcin Misiak.

Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy i możliwości wzajemnej pomocy dotyczącej promocji edukacji w zakresie obronności, idei patriotycznych i zachowań prospołecznych. Pani dyrektor Elżbieta Karwacka oraz dowódca 12. Brygady WOT płk Zbigniew Targoński podpisali również stosowne porozumienie.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Absolwenci mogą liczyć na konkretne korzyści takie jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Ministerstwo oraz organ prowadzący szkołę przyznają na realizację programu szkolenia środki finansowe, m. in. na: zakup umundurowania, niezbędnego sprzętu, dowóz do jednostki patronackiej i inne.

Program szkolenia rozłożony na 4 lata nauki w liceum obejmuje zajęcia z musztry, regulaminów, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki, łączności, terenoznawstwa i szereg innych.

Klasy mundurowe o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” i „Bezpieczeństwo pożarowe” istnieją w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich już od 2012 roku, kiedy zostały utworzone w ramach innowacji pedagogicznej.

Galeria

Skip to content