Egzamin maturalny 2019-2020

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia
te wymagania .

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
  • pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):
wstępną – w terminie do 1 października 2019 r. ostateczną – w terminie do 7 lutego 2020 r.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Pliki do pobrania

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Wytyczne - egzamin maturalny - czerwiec 2020

Aktualizacja! Harmonogram egzaminu maturalnego - czerwiec 2020

Wytyczne CKE MEN i GIS

Przydział sal_termin główny_czerwiec 2020

Skip to content