Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia
te wymagania .

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
  • pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):
wstępną – w terminie do 1 października 2018 r. ostateczną – w terminie do 7 lutego 2019 r.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5096,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2018_2019.htm

  • Dostosowania:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/501/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2019_p.pdf

  • Materiały i przybory pomocnicze:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/520/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2019.pdf

  • Egzamin maturalny z informatyki:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/501/komunikat_informatyka_egzamin_maturalny_2019.pdf

  • Wykaz olimpiad

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/450/komunikat_olimpiady_gim_mat_2019.pdf

  • Opłata za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 1457) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego    lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku    lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2019 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2019 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.