Technik transportu drogowego

Procedura

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B i C.

Wybierając kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego nauczysz się m.in.:

–        przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych,

–        dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych,

–        prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E,

–        posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego,

–        wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów,

–        wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego,

–        oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego,

–        organizować przewóz drogowy zwierząt i rzeczy,

–        organizować transport drogowy osób,

–        stosować zasady normalizacji,

–        udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w serwisach samochodów ciężarowych, zakładach przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów samochodowych, przedsiębiorstwach organizujących spedycję samochodową, firmach organizujących przewóz pasażerów, hurtowniach i sklepach zajmujących się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego. Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Liceum ratownictwa medycznego to kierunek kształcenia skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę ogólnokształcącą o szereg zajęć praktycznych związanych z ratownictwem medycznym. Uczniowie mogą rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-medyczne i poszerzyć wiedzę o problemach zdrowia człowieka. Poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych, poznają sposoby niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, uczą się promować zdrowie i zdrowy styl życia.

Po ukończeniu szkoły absolwenci Liceum ratownictwa medycznego mogą kontynuować naukę:

 • na uczelniach medycznych na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia,
 • na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia
  i chemia, opieka społeczna, psychologia
 • w szkole policealnej w zawodach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik elektrokardiolog, technik sterylizacji medycznej, ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, instruktor odnowy biologicznej.
 • Klasa realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Program liceum poszerzony został o bardzo wiele ciekawych zajęć i wycieczek.
 • Uczymy profesjonalnego posługiwania się bronią podczas zajęć na strzelnicy.
 • Uczniowie otrzymują jeden komplet umundurowania i wyposażenia wojskowego na czas nauki za darmo.
 • Uczniowie otrzymują z Ministerstwa certyfikat ukończenia klasy OPW
 • Absolwenci otrzymują 9 punktów w rekrutacji na uczelnie wojskowe.
 • Kadeci maja skróconą służbę przygotowawczą do wojska.
 • Uczniowie mają pierwszeństwo podczas przyjęcia do WOT
 • Zaproponowany kierunek jest bardzo ciekawą alternatywą dla nudnej nauki w szkole.
 • W naszej szkole spotkasz się ze znakomitą kadrą nauczającą.
 • Ukończenie liceum ogólnokształcącego wzbogaconego o dodatkowe zajęcia pozwalać będzie naszym absolwentom na przystępowanie do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego czy też na kierunki uniwersyteckie związane ze służbami mundurowymi.

Zaproponowany przez nas program innowacji w klasie mundurowej kształtuje:

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • wiedzę o organizacjach mundurowych w Polsce,
 • umiejętność praktycznego posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemieckim, szczególnie przydatnymi na filologiach obcych,
 • sprawność fizyczną,
 • umiejętności samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność strzelania z różnych rodzajów broni,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz przepisów prawa karnego,
 • wiedzę z zakresu zabezpieczenia bojowego, logistycznego i medycznego,
 • zasady żołnierskiego zachowania się.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

 • planowania i projektowania ogrodów przydomowych, terenów zielonych miast i obszarów wiejskich
 • aranżacji wnętrz roślinami, kompozycji roślin -florystyka
 • nadzoru pielęgnacji parków, starodrzewu, zieleni miejskiej
 • planowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni
 • zajmowania się rekultywacją terenów zdegradowanych
 • projektowania, wykonania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu takich jak pergole, altany , nawierzchnie, urządzenia wodne

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • zieleń miejska
 • sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie
 • prywatne firmy zakładające ogrody, projektujące tereny zieleni
 • firmy zajmujące się kompleksową obsługą i pielęgnacja ogrodów
 • szkółki drzew i krzewów, firmy zajmujące się produkcją roślin
 • wydziały ochrony środowiska, biura projektowe
 • własna firma

 

W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU nauczysz się :

 • rysunku
 • projektowania
 • obsługi programów do projektowania
 • rozpoznawać drzewa, krzewy i rośliny zielne
 • jak pielęgnować, uprawiać i rozmnażać rośliny
 • poznasz elementy florystyki

Praca architekta krajobrazu jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Jeżeli nadal zastanawiasz się nad wyborem kierunku…..

 • lubisz spędzać czas w ogrodzie, działać w terenie
 • rysujesz, malujesz, jesteś „artystyczną duszą”
 • lubisz wyjazdy terenowe, wycieczki, zajęcia praktyczne

BĄDŹ NA TAK

Wybierz:

TECHNIKUM

ARCHITEKTURY

KRAJOBRAZU

TECHNIK PROGRAMISTA
Opis zawodu:
Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. To dzisiaj jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych takich jak Android Studio, Microsoft Visual Studio oraz tworzonych w ich środowisku programów w nowoczesnych językach takich jak Kotlin (Android), Xamarin służący do tworzenia aplikacji działających natywnie w smartfonach z dominującymi systemami operacyjnymi takimi jak: Android Windows Phone czy też desktopowy Windows. Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny, ponieważ jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) tworzenia i administracji stronami WWW;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;

5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Możliwości zatrudnienia w:
• przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;

• przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;

• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;

• przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;

• przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Spedytor to osoba wykonująca zawodowo, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy usługę wysyłki lub odbioru przesyłki towarowej oraz przeprowadzająca wszystkie inne czynności związane z jej obsługą i przewozem.
Głównym zadaniem spedytora jest organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego na terenie kraju lub zagranicą. Spedytor organizuje więc wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne. W praktyce spedytor może być więc zarówno specjalistą ds. sprzedaży jak i specjalistą ds. logistyki.
W małych firmach spedytor pełni często rolę handlowca i jego zadaniem jest pozyskanie frachtu i poszukiwanie nowych klientów. Do obowiązków spedytora może również należeć wystawienie faktury za usługę i windykacja należności. Charakter pracy spedytora w firmie transportowej rożni się od pracy na tym stanowisku w firmie spedycyjnej. Pierwszy szuka przede wszystkim ładunków, drugi – przewoźników. Dlatego najważniejsze w pracy spedytora są sprawdzone kontakty – z przewoźnikami w firmie spedycyjnej i z klientami/spedycjami w firmie transportowej.
Do pracy spedytora najlepiej nadają się osoby lubiące kontakt z ludźmi i dużą dawkę codziennej adrenaliny, ale też dokładne i dobrze zorganizowane, odporne na stres, zdolne do podejmowania błyskawicznych decyzji. Spedytor musi być również sprawnym negocjatorem. Rozmowy z niezadowolonymi klientami lub kierowcami wymagają stalowych nerwów i wysoko rozwiniętej samokontroli. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymagana jest również dyspozycyjność – odbieranie telefonów w nocy lub załatwianie spraw w weekendy czy podczas urlopu to dla spedytora chleb powszedni. W związku z tym, że na stanowisku spedytora wynagrodzenie najczęściej składa się z podstawy i premii uzależnionej od uzyskanych obrotów i wypracowanej marży, osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć żyłkę handlowca.

Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Podstawy transportu i spedycji
Przewóz ładunków
Podstawy prawa transportowego
Język obcy zawodowy
Pracownia organizacji transportu i spedycji
Pracownia spedycyjna
Pracownia statystyki
Pracownia technik biurowych

PRACA ZAWODOWA:

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
Podjęcie pracy zawodowej w:
Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
Hurtowniach i firmach produkcyjnych zaopatrujących placówki handlowe

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
organizowania procesu sprzedaży produktów i usług reklamowych,
pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi,
organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych,
wykonania projektów reklam przy pomocy programów graficznych,
prowadzenia działalności gospodarczej.
Technik reklamy może być zatrudniony jako: specjalista ds. reklamy,

pracownik działu badań rynkowych,
pracownik działu marketingu,
pracownik agencji reklamowej,
grafik komputerowy,
pracownik działu reklamy w mediach,
specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
specjalista ds. produkcji,
pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu.
Zawód przeznaczony jest dla osób:

kreatywnych,
otwartych na nowe doświadczenia,
odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
operatywnych w działaniu,
posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
otwartych na innowacje technologiczne.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Chcesz zostać grafikiem komputerowym?

A może ciekawi Cię praca w reklamie i marketingu?

Środki masowego przekazu?!

Poznaj obsługę programów graficznych!
Dowiedz się, co to Public Relations!
Poznaj pracę w agencji reklamowej
Bądź kreatywny!!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Możliwości zatrudnienia absolwenta:
wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
planowania i oceny żywienia;
organizowania produkcji gastronomicznej;
planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną realizowane w szkolnej pracowni żywienia i obsługi konsumenta.
Praktyczna nauka zawodu ( praktyki zawodowe) odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów ( restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne itp.), a także hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych.

Absolwent może podejmować pracę w:

we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
obiektach zbiorowego żywienia,
instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdy, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami wymagają dobrze przygotowanej kadry fachowej do ich napraw i obsługi. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:
– salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
– warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
– stacjach diagnostyki pojazdów;
– zajezdniach i bazach transportowych;
– firmach przewozowych i kurierskich;
– firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
– firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

W trakcie 4-letniej i 5-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólne, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz wykształcenie zawodowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez naukę przedmiotów zawodowych (np. podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych) oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w oparciu o bazę własną, przy współpracy z rożnymi firmami z branży motoryzacyjnej (w stacjach obsługi, stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów) i w ramach praktyk zagranicznych (zobacz praktyki w Danii)
W ramach programu prowadzona jest nauka jazdy samochodem – możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 Absolwent po ukończeniu kierunku może podjąć pracę w:

– firmach budowlanych, instalatorskich,

– przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

– energetyki cieplnej,

– zakładach gazowniczych

W trakcje nauki naszym technikum zdobędziesz trzy kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z:

 • budową domów jednorodzinnych,
 • budową domów wielorodzinnych,
 • budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • budową budowli inżynierskich,
 • kosztorysowaniem robót budowlanych,
 • utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,
 • zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także w budynkach (urzędy).
Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi.  W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na placu budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Technik budownictwa może założyć własną firmę.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,

 • kierowaniem robotami budowlanymi,
 • pełnieniem nadzoru budowlanego,
 • eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika budownictwa, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z  umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Technik budownictwa może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do:

 • kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania i modernizowania.
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn.
 • Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy.
 • Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do zastosowania.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych.
 • Organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych.

Zdobycie zawodu technik budownictwa jest doskonałą podbudową dla studiów, szczególnie na wydziałach budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska uczelni technicznych.

Galeria

Skip to content