Technik spedytor

Procedura

Spedytor to osoba wykonująca zawodowo, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy usługę wysyłki lub odbioru przesyłki towarowej oraz przeprowadzająca wszystkie inne czynności związane z jej obsługą i przewozem.
Głównym zadaniem spedytora jest organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego na terenie kraju lub zagranicą. Spedytor organizuje więc wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne. W praktyce spedytor może być więc zarówno specjalistą ds. sprzedaży jak i specjalistą ds. logistyki.
W małych firmach spedytor pełni często rolę handlowca i jego zadaniem jest pozyskanie frachtu i poszukiwanie nowych klientów. Do obowiązków spedytora może również należeć wystawienie faktury za usługę i windykacja należności. Charakter pracy spedytora w firmie transportowej rożni się od pracy na tym stanowisku w firmie spedycyjnej. Pierwszy szuka przede wszystkim ładunków, drugi – przewoźników. Dlatego najważniejsze w pracy spedytora są sprawdzone kontakty – z przewoźnikami w firmie spedycyjnej i z klientami/spedycjami w firmie transportowej.
Do pracy spedytora najlepiej nadają się osoby lubiące kontakt z ludźmi i dużą dawkę codziennej adrenaliny, ale też dokładne i dobrze zorganizowane, odporne na stres, zdolne do podejmowania błyskawicznych decyzji. Spedytor musi być również sprawnym negocjatorem. Rozmowy z niezadowolonymi klientami lub kierowcami wymagają stalowych nerwów i wysoko rozwiniętej samokontroli. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymagana jest również dyspozycyjność – odbieranie telefonów w nocy lub załatwianie spraw w weekendy czy podczas urlopu to dla spedytora chleb powszedni. W związku z tym, że na stanowisku spedytora wynagrodzenie najczęściej składa się z podstawy i premii uzależnionej od uzyskanych obrotów i wypracowanej marży, osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć żyłkę handlowca.

Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Podstawy transportu i spedycji
Przewóz ładunków
Podstawy prawa transportowego
Język obcy zawodowy
Pracownia organizacji transportu i spedycji
Pracownia spedycyjna
Pracownia statystyki
Pracownia technik biurowych

PRACA ZAWODOWA:

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
Podjęcie pracy zawodowej w:
Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
Hurtowniach i firmach produkcyjnych zaopatrujących placówki handlowe

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
organizowania procesu sprzedaży produktów i usług reklamowych,
pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi,
organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych,
wykonania projektów reklam przy pomocy programów graficznych,
prowadzenia działalności gospodarczej.
Technik reklamy może być zatrudniony jako: specjalista ds. reklamy,

pracownik działu badań rynkowych,
pracownik działu marketingu,
pracownik agencji reklamowej,
grafik komputerowy,
pracownik działu reklamy w mediach,
specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
specjalista ds. produkcji,
pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu.
Zawód przeznaczony jest dla osób:

kreatywnych,
otwartych na nowe doświadczenia,
odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
operatywnych w działaniu,
posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
otwartych na innowacje technologiczne.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Chcesz zostać grafikiem komputerowym?

A może ciekawi Cię praca w reklamie i marketingu?

Środki masowego przekazu?!

Poznaj obsługę programów graficznych!
Dowiedz się, co to Public Relations!
Poznaj pracę w agencji reklamowej
Bądź kreatywny!!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Możliwości zatrudnienia absolwenta:
wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
planowania i oceny żywienia;
organizowania produkcji gastronomicznej;
planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną realizowane w szkolnej pracowni żywienia i obsługi konsumenta.
Praktyczna nauka zawodu ( praktyki zawodowe) odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów ( restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne itp.), a także hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych.

Absolwent może podejmować pracę w:

we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
obiektach zbiorowego żywienia,
instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdy, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami wymagają dobrze przygotowanej kadry fachowej do ich napraw i obsługi. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:
– salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
– warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
– stacjach diagnostyki pojazdów;
– zajezdniach i bazach transportowych;
– firmach przewozowych i kurierskich;
– firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
– firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

W trakcie 4-letniej i 5-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólne, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz wykształcenie zawodowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez naukę przedmiotów zawodowych (np. podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych) oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w oparciu o bazę własną, przy współpracy z rożnymi firmami z branży motoryzacyjnej (w stacjach obsługi, stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów) i w ramach praktyk zagranicznych (zobacz praktyki w Danii)
W ramach programu prowadzona jest nauka jazdy samochodem – możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 Absolwent po ukończeniu kierunku może podjąć pracę w:

– firmach budowlanych, instalatorskich,

– przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

– energetyki cieplnej,

– zakładach gazowniczych

W trakcje nauki naszym technikum zdobędziesz trzy kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z:

 • budową domów jednorodzinnych,
 • budową domów wielorodzinnych,
 • budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • budową budowli inżynierskich,
 • kosztorysowaniem robót budowlanych,
 • utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,
 • zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także w budynkach (urzędy).
Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi.  W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na placu budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Technik budownictwa może założyć własną firmę.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,

 • kierowaniem robotami budowlanymi,
 • pełnieniem nadzoru budowlanego,
 • eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika budownictwa, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z  umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Technik budownictwa może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do:

 • kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania i modernizowania.
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn.
 • Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy.
 • Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do zastosowania.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych.
 • Organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych.

Zdobycie zawodu technik budownictwa jest doskonałą podbudową dla studiów, szczególnie na wydziałach budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska uczelni technicznych.

Galeria

Skip to content