Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Izabela Olejnik
Zastępca przew. – Małgorzata Sztymer
Sekretarz – Dariusz Jasak
Skarbnik – Małgorzata Tarnowska
Członek – Halina Nita
Członek – Wioletta Kołodziejczyk
Członek – Renata Warach
Członek – Jan Synenko

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Wiśniewska
Zastępca przew. – Natalia Wachnik
Sekretarz – Małgorzata Salomon

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

BS Malanów

61 8557 0009 2006 0800 0375 0001

Roczna składka 50zł.

1% dla mojej szkoły

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT – urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Jak wypełnić PIT, na przykładzie PIT-37:

1. W polu 123 (Numer KRS) należy wpisać numer: 0000031762

2. W polu 124 (Wnioskowana kwota) ma się znaleźć 1% Państwa podatku.

3. W polu 125 (Cel szczegółowy 1%) należy wpisać nazwę naszej szkoły oraz jej 12-cyfrowy numer identyfikacyjny: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH, 500000053901.

4. W polu 126 (Wyrażam zgodę) zaznaczamy krzyżyk.

Uwaga. Numery pól w innych pit-ach mogą się różnić.

Zachęcamy również do skserowania strony zeznania PIT z częścią dotyczącą przekazania 1% i dostarczenia go do sekretariatu szkoły celem późniejszego zweryfikowania przelewu dokonanego przez urząd skarbowy (nie jest to warunek konieczny).

W tym roku Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia zeznań PIT – PIT PROJEKT 2015. Program można pobrać ze strony http://www.1procentdlamojejszkoly.pl/

Składki na Radę Rodziców – informacje

Składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.
Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – Rada Rodziców
Bank Spółdzielczy w Malanowie

61 8557 0009 2006 0800 0375 0001

(w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Wpłaty gotówkowe można wpłacać u skarbników klasowych.

Na rzecz rozwoju szkoły działa również założone w grudniu 2013 r.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego

Nr konta: 34 1020 2762 0000 1402 0096 1334

Skip to content