Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z:

 • budową domów jednorodzinnych,
 • budową domów wielorodzinnych,
 • budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • budową budowli inżynierskich,
 • kosztorysowaniem robót budowlanych,
 • utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,
 • zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także w budynkach (urzędy).
Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi.  W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na placu budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Technik budownictwa może założyć własną firmę.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,

 • kierowaniem robotami budowlanymi,
 • pełnieniem nadzoru budowlanego,
 • eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika budownictwa, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z  umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Technik budownictwa może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do:

 • kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania i modernizowania.
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn.
 • Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy.
 • Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do zastosowania.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych.
 • Organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych.

Zdobycie zawodu technik budownictwa jest doskonałą podbudową dla studiów, szczególnie na wydziałach budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska uczelni technicznych.

Galeria

Skip to content