Rzecznik Praw Ucznia

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

Mam nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie. Służę pomocą w każdej trudnej sprawie. Jestem do Waszej dyspozycji.

Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – p. Lucjan Włodarczyk

Zadania Rzecznika Praw Ucznia 
• Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
• Mediacja między stronami konfliktu.
• Doradztwo w zakresie korzystania z praw uczniów
• Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
• Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
• informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
• interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
• udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel-uczeń”:
1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń”:
1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
4. Skierowanie sprawy do odpowiednich osób: wychowawca, pedagog, psycholog, dyrekcja.
5. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Szkolny Rzecznik może:
1. Rozmawiać z nauczycielami uczestniczącymi w problemie.
2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga i psychologa szkolnego
3. Organizować konfrontacje wyjaśniające
4.  Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw ucznia

O czym uczeń powinien wiedzieć:
1.    Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową
2.    Podstawą działań Rzecznika jest Statut Szkoły oraz Konwencja Praw Dziecka

Skip to content