Projekty

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich jest placówką, która corocznie realizuje wiele projektów mających na celu poprawę jakości kształcenia, podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, rozbudowę infrastruktury techno-dydaktycznej.
W ostatnich latach szkoła realizowała projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Wielkopolskiego, programu Erasmus+, grantów Kuratorium Oświaty, funduszy Urzędu Marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych.

Aktualne projekty:

VETMO4TL – prezentacja projektu

VETMO4TL
“Expanding, developing and pushing forward VET MObility at EQF level 4 in Transport and Logistics”

The VETMO4TL project is a 30-months project which is co-financed by the Erasmus+ programme and aims to provide the necessary documents and tools to enable and facilitate recognised mobility for learners in vocational education and trainings (VET) at EQF level 4 in Transport and Logistics. The project brings together 11 complementary partner organisations such as transport and logistics research centres, professional organisations, competent authorities and VET centres, from 10 European countries (Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Portugal, Spain (Catalonia) and the Netherlands).
To reach the project objectives, the VETMO4TL team will first of all develop shared references including common job profiles and common competence standards. These documents will allow mutual understanding of the existing qualifications at EQF level 4 in Transport and Logistics in the ten partner countries and enable comparison between the different curricula thanks to the ECVET methodology used.
In a second step, partners will then provide mobility patterns. The objective of these documents is to compare corresponding training programmes in binational work to clearly determine the possibilities of matching units of learning outcomes and to set up a sort of guidelines in order to support teachers and trainers even more with the organisation of recognised mobility.
Finally, the project team will organise four pilot mobility trainings for teachers and trainers to train them on the use of tools and documents developed within the framework of the project (such as the shared references and mobility patterns) and to give them the occasion to create new or strengthen existing partnerships.
The interaction of the large partnership of 11 partner organisations will make a great step forward to increased mutual understanding between partners and enable recognition of learning outcomes from one country to another thanks to the developed documents and tools. The project results will furthermore be integrated into the existing NETINVET network .

VETMO4TL
„Rozszerzanie, rozwijanie  MOŻLIWOŚCI szkolnictwa zawodowego na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce ”

Projekt VETMO4TL to 30-miesięczny projekt, który jest współfinansowany z programu Erasmus + i ma na celu dostarczenie niezbędnych dokumentów i narzędzi umożliwiających i ułatwiających uznaną mobilność dla osób uczących się w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce. Projekt skupia 11 uzupełniających się organizacji partnerskich, takich jak centra badań w dziedzinie transportu i logistyki, organizacje zawodowe, właściwe organy i centra VET, z 10 krajów europejskich (Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania (Katalonia) i Holandia).
Aby osiągnąć cele projektu, zespół VETMO4TL przede wszystkim opracuje wspólne odniesienia, w tym wspólne profile stanowisk i wspólne standardy kompetencji. Dokumenty te umożliwią wzajemne zrozumienie istniejących kwalifikacji na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce w dziesięciu krajach partnerskich i umożliwią porównanie różnych programów nauczania dzięki zastosowanej metodologii ECVET.
W drugim etapie partnerzy będą dostarczać wzorce mobilności. Celem tych dokumentów jest porównanie odpowiednich programów szkoleniowych w pracy dwustanowej w celu wyraźnego określenia możliwości dopasowania jednostek efektów uczenia się i ustanowienia pewnego rodzaju wytycznych, aby jeszcze bardziej wspierać nauczycieli i trenerów w zakresie organizacji uznanej mobilności.
Na koniec, zespół projektowy zorganizuje cztery szkolenia pilotażowe dotyczące mobilności nauczycieli i trenerów w celu przeszkolenia ich w zakresie korzystania z narzędzi i dokumentów opracowanych w ramach projektu (takich jak wspólne odniesienia i wzorce mobilności) oraz danie im okazji do stworzenia nowych  lub wzmocnić istniejące partnerstwa.
Tak duże partnerstwo ( 11 organizacji partnerskich) pozwoli zrobić  wielki krok naprzód w zwiększeniu wzajemnego zrozumienia między partnerami oraz umożliwi rozpoznawanie efektów uczenia się z jednego kraju do drugiego dzięki opracowanym dokumentom i narzędziom. Wyniki projektu zostaną ponadto włączone do istniejącej sieci NETINVET.

Newsletter nr 3

Newsletter nr 2

Newsletter nr 1

Skip to content