Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek       07.30-15.00
Wtorek                07.30-15.00
Środa                  07.30-15.00
Czwartek             07.30-15.00
Piątek                  07.30-15.00

Adres:
Biblioteka Szkolna
Zespołu Szkół Rolniczych CKP
w Kaczkach Średnich
62-700 Turek

tel.: (063) 289 84 55

e-mail bibliotekakaczki@o2.pl

 

REGULAMIN SZKOLNEGO MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (SMCI)

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice,  pracownicy szkoły i inni czytelnicy.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
4. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki.
6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
8. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Skip to content