Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.
Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
1.    Administratorami danych będzie Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek, oraz nasi Zaufani Partnerzy, 
z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.
2.    Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@zsrkaczki.edu.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

3.    Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 
4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej
6.    Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Zespół Szkół Rolniczych prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
7.    Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane 
i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
8.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
a)    wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
b)    poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
c)    przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
10.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
11.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

12.    Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa 
i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.
13.    Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
14.    Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek,  lub pocztą elektroniczną, na adres: iodo@zsrkaczki.edu.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Skip to content