Regulamin pracy biblioteki

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1.

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL Optivum. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz absolwenci. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Rozdział II

Zadania biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§ 2.

1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

3.Obsługuje użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

4. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

5. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i rodziców.

6. Organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

7. Rozwija i rozbudza indywidualnie zainteresowania uczniów oraz podejmuje działania kształtujące nawyki czytania i uczenia się.

8. Realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

9. Organizuje wystawy okolicznościowe.

10.Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów, należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Rozdział III

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły , który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,

c) powołuje komisje ds.skontrum i selekcji zbiorów, która przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej

2. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.

Biblioteka stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały:

– wydawnictwa informacyjne,

– podręczniki i programy szkolne oraz materiały ćwiczeniowe

– podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

– lektury do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

– literaturę popularnonaukową i naukową,

– wybrane pozycje z literatury pięknej,

– wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

– odpowiednią prasę,

– podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

– materiały audiowizualne.

b) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

c) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

4. Pracownicy:

a) szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

6. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielania informacji,

d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, rozwijania zainteresowań uczniów i nawyku czytania i uczenia się,

h) organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

i) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

j) prowadzenia działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo

k) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

l) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

2. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły,

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, zestawień bibliograficznych, itp.)

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, akcesja czasopism, ewidencję wypożyczeń,

f) doskonali warsztat pracy,

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§ 5.

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest Karta czytelnika, którą wydaje biblioteka szkolna,

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o tej samej wartości.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

10.Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.

11.Rozliczenie z biblioteką potwierdza nauczyciel bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczątką biblioteki szkolnej.

12.Odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

13. Czytelnicy mają prawo do wykonywania kopii artykułów z czasopism i fragmentów książek.

14. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.

§ 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Skip to content