Informacja o zasadach składania deklaracji przystąpienia do egzaminu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że kwestię składania deklaracji przystąpienia do „nowego” egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy określa § 4 ust. 3, 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

Zgodnie z treścią wskazanych przepisów deklarację przystąpienia do egzaminu składa się:

1) podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy – w sytuacji opisanej w:

§ 4 ust. 3
„Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.”

§ 4 ust. 4
„Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.”

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej – w sytuacji opisanej w:

§ 4 ust. 5
„Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs
zawodowy zgodnie z § 4 ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.”

Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

Do sesji styczniowej 2017 r.
termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa z dniem 9 września 2016 r.

UWAGA:
Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą.
Komplet dokumentów musi zawierać:
– czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
– oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
– krerokopię dowodu tożsamości.

Pliki do pobrania

Obowiązujący druk deklaracji

Skip to content